В края на 2014 г. Фронтекс Интернешънъл предприе инициатива за създаване на нови професии в бранша за събиране и управление на вземания в България.

Предложенията за нови професии са резултат от проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“, в който Фронтекс Интернешънъл участва като пилотно предприятие на Българска стопанска камара (БСК). С безценната подкрепа на БСК, Фронтекс Интернешънъл отправи предложение към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и от 01.01.2016 г. със Заповед № РД01-1027/22.12.2015 г. на Министъра на МТСП, новите професии са включени в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД) в България.

Одобрените от МТСП длъжности са:

Направление събиране на вземания:

Преговарящ, управление на просрочията с код по НКПД 24126010
Консултант, управление на просрочията с код по НКПД 33125006

Направление изкупуване на вземания:

Преговарящ, управление на вземанията с код по НКПД 24126011
Консултант, управление на вземанията с код по НКПД 33125007

Вярваме, че новите професии могат да осъвременят нагласите на обществото за служителите, работещи в сектора и по този начин да предадем на обществото необходимото послание за смисъла, който в действителност е вложен в нашата работа. Нещо повече, новите професии ще допринесат за повишаване репутацията на бранша, ще вдъхновят служителите работещи в него да развиват нови умения и способности за водене на преговори и ще стимулират търсещите работа да започнат кариера и да получат възможност за личностна реализация в област с особено обществено значение.

Ползите от новите професии за служителите са:
  • Съвременни професии, в които служителите да развиват и реализират успешна кариера;
  • Адекватно разпознаване на външната среда на уменията, компетенциите и опита, които се придобиват в новите професии;
  • Развиване на специфични компетенции от служителите, които са от изключителна важност за всеки бизнес и икономическа сфера;
  • Стимул за служителите да развиват по-целенасочено и задълбочено уменията си, за да усъвършенстват професионалната си компетентност;
  • Конкурентно предимство за служителите, поради спецификата на уменията, които могат да бъдат пренесени във всяка друга професия;

Ползите от новите професии за обществото са:
  • Възможност за търсещите работа и кариерни възможности да разпознат и осъществят кариера в един съвременен и бързоразвиващ се бизнес;
  • Промяна в нагласата за краткосрочната заетост на работещите и търсещите работа в бизнеса за събиране на вземания към откриване на възможности за реализиране на кариера;
  • Промяна в имиджа на бизнеса за събиране на вземания, породена от изискванията за владеене на компетенциите в новите професии;