I. Информация за администратора на лични данни
„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД, с ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление бул.“Тодор Александров“ № 109-115, ет. 6.
II. Цели за които се обработват Вашите лични данни
На първо място, Дружеството обработва Ваши лични данни за изпълнение на сключен договор между страните, включително когато договорът първоначално не е бил сключен между Вас и „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД и някоя от страните е била заместена по силата на договор за цесия. Също така данните Ви могат да бъдат обработвани от Дружеството и в случаите, когато са налице преддоговорни отношения между страните и обработката е необходима за окончателното сключване на договора.

На Второ място, „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработва Вашите лични данни, за да се предприемат действия във връзка с Ваши права и искания:

 • Предприемане на действия от страна на Дружеството при Ваше изрично искане;
 • За да Ви идентифицираме, включително при осъществяване на дистанционна комуникация с Вас;
 • За да Ви информираме за изпълнението или неизпълнението на поетите с договора права и задължения, настъпване на изменения в договорните отношения или в случаите на прекратяването им;
 • За да Ви укажем съдействие при упражняване на Вашите права и задължения по договора.

На следващо място, Дружеството обработва Вашите лични данни, за изпълнение на наши законови задължения за:

 • Актуализиране на Вашите лични данни или информация, в случаите когато сте поискали това от Дружеството;
 • Предоставяне на информация към Централния кредитен регистър към Българската народна банка, в случаите когато сте страна по договор за кредит или друг вид договор подлежащ на обявяване във въпросния регистър;
 • Предоставяне на информация във връзка с одити, проверки, съдебни или арбитражни производства и други законно установени случаи;
 • Продажба на вземания от клиенти; предоставяне на информация за дълга на цесионера - договори, протоколи.

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработва Вашите лични данни и за целите на своите легитимни интереси:

 • Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания – в случаите, когато е необходимо да се съберат неплатените задължения на абонатите към Дружеството;
 • Обезпечаване чрез поръчителство или друг способ на обслужването и събирането на вземания;
 • Осигуряване защита и сигурност на данните съхранявани от Дружеството;
 • Защита от евентуални правни претенции на клиенти;
 • Възлагане обработка на лица, предоставящи услуги по събиране на задължения, контактен център, осъществяване на техническо съдействие и други подобни;
III. Права на субектите на данни
Съгласно Регламент 2016/679 и приложимото българско законодателство, субектите на лични данни имат:

1. Право на достъп

Субектът на данните има право да получи от „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД информация дали Дружеството обработва негови лични данни и ако ги обработва, той има право да получи достъп до тях и информация за:

a) целите на обработването;
b) съответните категории лични данни, които се обработват;
c) получателите или категориите получатели, пред които са или могат да бъдат разкрити неговите лични данни, вкл. получателите в трети държави или международни организации;
d) предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
e) съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на негови лични данни или ограничаване на обработването им, или да се направи възражение срещу такова обработване;
f) правото на жалба до КЗЛД;
g) източника на личните данни, които са налични в Дружеството, когато те не са събрани пряко от субекта на данните;
h) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.2. Право на коригиране

Субектът на данни има право да поиска от Дружеството да коригира, без ненужно забавяне негови лични данни, които са неточни, както и да ги допълни, когато те са непълни.3. Право на изтриване (право да „бъдеш забравен“)

Субектът на данни има правото да поиска от Дружеството изтриване на негови лични данни, а Дружеството има задължението да ги изтрие, без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
b) субектът на данните оттегля своето съгласие, въз основа на което се обработват неговите данни и няма друго правно основание за обработването им;
c) субектът на данните възразява срещу обработването, когато то е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора или когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или трета страна (съгласно член 21, параграф 1 от Регламента) и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред интерес на субекта на данни, или субектът на данните възразява срещу обработването, когато то е необходимо за целите на директния маркетинг(съгласно член 21, параграф 2 от Регламента);
d) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
e) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
f) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

Дружеството прекратява обработването на личните данни, в следните случаи:

a) винаги, когато получи възражение, за целите на директния маркетинг;
b) при получено възражение, ако не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Прекратяване на обработването не се извършва, когато:

a) не е изтекъл нормативно определен срок за задължително съхранение на данните;
b) обработването е основано на задължение по договор между „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД и субекта на данните и договора не е прекратен;
c) обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
d) обработването е необходимо за спазване на задължение, което го изисква, предвидено в нормативен акт.4. Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска от Дружеството ограничаване на обработването на лични данни, ако:

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на засегнатия администратор да провери точността на личните данни;
b) обработването е неправомерно, но той не желае личните му данни да бъдат изтрити, а изисква, вместо това, ограничаване на използването им;
c) „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД не се нуждае повече от неговите лични данни, за целите на обработването им, но той ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
d) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на засегнатия администратор имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Данните, чието обработване е ограничено, се обработват, само със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо лице, или поради важни основания, от обществен интерес, за ЕС или Република България.

Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД го информира, преди отмяната на ограничаването на обработването.

При извършване на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни Дружеството съобщава за всяко извършено действие на всеки получател, на когото личните данни са били предоставени, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Дружеството информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.5. Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването

Засегнатият администратор съобщава за всяко извършено в съответствие с член 16, член 17, параграф 1 и член 18 от Регламента коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Засегнатият администратор информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.6. Право на възражение

Субектът на лични данни има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, ако обработването е на основание изпълнение на задача от обществен интерес или на основание упражняване на официални правомощия, които са предоставени на Дружеството или обработването е било необходимо за целите на легитимните интереси на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД или на трета страна.

Дружеството прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато Дружеството обработва лични данни, за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право, по всяко време, да направи възражение срещу обработването им, за този вид маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. В случай на постъпило възражение, Дружеството прекратява обработването на личните данни, за целите на директния маркетинг.

В момента на първото осъществяване на контакт със субекта на данните, „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД изрично го уведомява, за правото му на възражение, като уведомлението му се представя, по ясен начин и отделно от всяка друга информация.7. Право на преносимост на данните

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

a) обработването е основано на съгласие, включително по отношение на специални категории лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна; и
b) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Когато упражнява правото си на преносимост, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Упражняването на правото на преносимост, не засяга правото на изтриване. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

Правото на преносимост не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на тяхното автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга, в значителна степен. Това право няма абсолютен характер и не се прилага, когато решението е необходимо за сключване или изпълнение на договор между Дружеството и субекта на данните; когато решението е разрешено от българското или европейското законодателство; или когато се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

Дружеството прилага вътрешни правила и PRO 04 - Процедура за управление заявките на субектите, които регламентират реда и условията за приемане, разглеждане и отговор на искания от физически лица за упражняване на правата им като субекти на лични данни.
IV. Упражняване на права
V. Основни принципи, свързани с обработка на лични данни
„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработва личните данни при спазване на следните принципи:

1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Дружеството обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, по отношение на субектите на данните.

1.1. Законосъобразност на обработването

Всяко обработване на лични данни от Дружеството се основава на валидно правно основание и се осъществява при спазване на външната и вътрешна нормативната уредба. Спрямо правните основания се прилага принципа на алтернативност.

Обработването на данните е законосъобразно, когато:

a) е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо дейността на Дружеството;
b) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни, за една или повече конкретни цели, чрез предоставяне на Дружеството на съответните писмени документи и/или чрез други действия и технически способи (включително по електронен път и чрез ясно потвърждаващо действие);
c) е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по преддоговорни отношения, по искане на субекта на данните, преди сключването на договор (такива са трудов договор, договор с клиент, договор с доставчик, контрагент, договор за предоставяне на услуга или доставка на продукт и др.);
d) е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
e) е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Дружеството;
f) е необходимо за целите на легитимните интереси на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Законосъобразност на обработването на данни на клиентите и доставчиците на Дружеството

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработва лични данни на своите клиенти и доставчици съобразно законовите изисквания и за целите на легитимните интереси на Дружеството, и във връзка с изпълнението на договорите между страните.

Законосъобразност на обработването на данни на служителите

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработва лични данни на своите служители, на основание на приложимото трудово, осигурително и данъчно законодателство, в качеството на работодател (осигурител) и във връзка с дейността по сключването и изпълнението на трудовите договори.

Обработка на лични данни по възлагане от администратор на лични данни

На последно място, Дружеството обработва лични данни на физически лица като част от търговската си дейност при възлагане от страна на администратор/и на лични данни. В този случай, „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД действа в качеството си на обработващ и обработва личните данни на субектите от името на администратора и само и единствено по негово изрично писмено нареждане.

1.2. Добросъвестност и прозрачност

В изпълнение на принципа на прозрачност при обработването на лични данни, „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД информира служителите, клиентите, доставчиците, контрагентите и партньорите, по подходящ, ясен и разбираем начин, за дейността по събиране и обработване на личните им данни, от страна на Дружеството и за техните права във връзка със защитата на личните им данни, включително чрез информация на интернет страницата си.

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД оказва съдействие на субектите на данни за упражняване на техните права. Лицата, които обработват лични данни от името на Дружеството са информирани за правата на субектите на лични данни и се задължават да им предоставят информация и да им оказват съдействие в тази връзка.2. Ограничение на целите

Дружеството събира лични данни за конкретни, изрично указани в съответните нормативни актове, договори, съгласия или други документи и формуляри, за легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин, несъвместим с първоначално определените цели.3. Свеждане на данните до минимум

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработва лични данни, които са подходящи, свързани с легитимните цели и ограничени до необходимото, с оглед целите, за които се обработват.4. Точност

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД събира и обработва лични данни и предприема всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното коригиране или изтриване на неточни такива, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

Дружеството полага усилия да поддържа личните данни в актуален вид. В изпълнение на принципа за точност на събраните данни и с цел да изпълни коректно задълженията си към субектите Дружеството ги насърчава да информират при промяна на техните лични данни и им оказва съдействие за актуализирането на данните им.5. Ограничение на съхранението

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД съхранява личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните, за период, не по-дълъг от определения с нормативен акт, а ако такъв няма, за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

След постигане целта на обработване или след изтичане на определен, в нормативен акт, срок на съхранение, Дружеството, в качеството си на администратор, е длъжно да унищожи личните данни.

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД може да прехвърли личните данни на друг администратор, като предварително уведоми за това Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако прехвърлянето е предвидено в закон и е налице идентичност на целите на обработването.

5.1. Съхранение на лични данни на клиенти

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД съхранява личните данни на своите клиенти на хартиен и/или електронен носител за срокове, съобразени с целите на събирането им. Сроковете са определени в процедурите за съхранение на личните данни, приети в Дружеството. Определените срокове са законосъобразни и обосновани с легитимния интерес на двете страни.

5.2. Съхранение на лични данни на служители

Съгласно изискванията на Кодекса на труда, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Закона за счетоводството и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж и други Дружеството съхранява, нормативно определените документи, трудовите досиета на служителите и работниците и други според определените за това законови срокове и в съответствие с PRO 5 - Политика за съхранение и унищожаване на лични данни, PRO 8 - Процедура за защитено унищожаване на носители на информация и WD Pro 5-1 - График за съхранение и унищожаване или анонимизиране на лични данни.

5.3. Съхранение на лични данни на контрагенти по граждански договор

Съгласно изискванията на Кодекса за социалното осигуряване (КСО), „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД съхранява, за целия срок на действието им и 5 години след прекратяването им, договорите с контрагентите по граждански договор и свързаните с тях документи, на хартиен и/или електронен носител.

Съгласно изискванията на ДОПК и Закона за счетоводството, Дружеството съхранява, за срок не по-кратък от 50 години, считано от прекратяването на съответното правоотношение, на хартиен и/или електронен носител, документите, удостоверяващи изплатените възнаграждения на контрагентите по граждански договори.

5.4. Съхранение на лични данни на доставчици и съвместни администратори

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД съхранява личните данни на своите доставчици и съвместни администратори в законосъобразни срокове и обосновани с договор или с легитимния интерес на двете страни.6. Цялостност и поверителност

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на тяхната сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки и при спазване на стандартите и изискванията за информационна сигурност и добрите практики.

Партньори и трети страни, които работят с или за Дружеството и които имат или могат да имат достъп до лични данни, се очаква да са прочели, разбрали и да спазват тази политика и нарочните споразумения за обработка на лични данни. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от Дружеството, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на трета страна задължения, не по-малки от тези прилагани в „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД. Дружеството има право на периодичен одит за спазване на споразумението.7. Отчетност

Дружеството носи отговорност за спазването на принципите, изложени в настоящата политика и изисква тяхното спазване от служители, контрагенти, доставчици всички физически и юридически лица, които обработват лични данни, от името на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД и по негово възлагане.
VI. Категории получатели
Дружеството може да предостави достъп до личните Ви данни на трети лица, когато това е необходимо за изпълнение на сключен между страните договор, когато интереса на администратора има превес на този на субектите на данни или е налице законово задължение за това:

 • Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработват личните Ви данни от името и по изрично нареждане на Дружеството;
 • Администратори на лични данни, на които може да предоставим личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име, като компетентни държавни органи във връзка със законовите задължения на Дружеството (като напр. БНБ по отношение на Централния кредитен регистър) застрахователни дружества, доставчици на платежни и куриерски услуги, независими одитори и др.;
 • „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД не извършва трансфер на данни към други държави и организации от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или страни извън Европейското икономическо пространство.
VII. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
 • Документи - кандидатстване за работа (неодобрени кандидати) - 6 месеца;
 • Свидетелство за съдимост (само за позиции, за които е приложимо), Автобиография, Мотивационно писмо, Копия от дипломи за образование, Препоръки, Професионални сертификати (квалификации), Оферта за работа, Атестации, Писмено съгласие на служителя за полагане на извънреден и нощен труд, Удостоверение за банкова сметка/ Декларация съгласие за изплащане на възнаграждението на служителя по банковата им сметка, Заявление за работа, Бележка от Службата по трудова медицина за пригодност, Удостоверение от НАП за регистрацията на трудовия договор съгл. Чл.62 от КТ, Декларация относно вътрешните правила и процедури, Декларация относно трудовата книжка (съхранявана от работодателя), Декларация вътрешни документи, Заявление за банкова сметка, Декларация обработване на данни по администриране от КК2013, Декларация за върната трудова  книжка (при започване на работа и при прекратяване на правоотношението), Молби за отпуск - 3 години от дата на прекратяване на трудовото правоотношение;
 • Болнични листове и Анулирани болнични листове - 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени;
 • документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, Книга за периодичен инструктаж и Служебна бележка за проведен начален инструктаж, Заповед за инструктаж, Програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство, Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програми за провеждане на обученията и лицата, които ще провеждат обученията, Документи за трудова злополука (свидетелски показания, протокол за разследване, протоколът от разследването проведено от Националния осигурителен институт, разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова) - 5 години;
 • Ведомости за заплати, Трудов договор (споразумение за конфиденциалност, анекси към трудовия договор, допълнителни споразумения, заповед за прекратяване, длъжностна характеристика, други документи от трудовото досие, пряко свързани с начисляването и изплащането на заплати) - 50 години след прекратяване на трудовото правоотношение;
 • Счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 • Документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
 • Всички останали счетоводни документи - приходни разходни касови ордери, протоколи, банкови документи/извлечения - 5 години;
 • Документи по ЗМИП - 5 години от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията;
 • Договори и документите към тях - 5 години - Срокът за съхранение на документите, свързани със сключените договори, тече от датата на прекратяване на отношенията по тези договори;
 • Здравни досиета (Единственият случай, в който тези досиета могат да бъдат съхранявани при работодателя е, ако службата, обслужваща предприятието прекрати дейността си.) - 50 години;
 • Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични - 50 години;
 • Аудио записи от Телефонна система - Cisco - 2 години.

В случай на инцидент, кражба, посегателство върху неприкосновеността на служителите или имуществото на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД, както и с цел запазване на доказателства при и по повод образуване или образувани граждански, административни или наказателни производства и предоставянето им на компетентните органи, видеозаписите могат да бъдат съхранени за по- дълъг срок.
VIII. Длъжностно лице по защита на личните данни
„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД определя Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), публикува неговите данни за контакт на публичния си Интернет сайт – Христо Шаламанов dpo [at] frontex.bg

Дружеството гарантира, че ДЛЗД участва по подходящ начин и своевременно, при решаването на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.

Дружеството и обработващите лични данни, от нейно име, подпомагат ДЛЗД, при изпълнението на посочените му функции, като осигуряват ресурсите, необходими за изпълнението на тези функции, осигуряват му достъп до съответните регистри, лични данни и операции по обработване. Дружеството осигурява на ДЛЗД възможност да развива и поддържа своите експертни знания.

Субектите на данни могат да се обръщат към ДЛЗД по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права.

ДЛЗД е длъжен да спазва секретността или поверителността на изпълняваните от него функции, в съответствие с националното законодателство.

ДЛЗД може да изпълнява и други функции и задължения. „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД прави необходимото тези функции и задължения да не водят до конфликт на интереси с дейността му по защита на личните данни.

Основни функции и задължения на Длъжностното лице по защита на данните:

a) представлява Дружеството пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД);
b) информира и консултира Дружеството или обработващите лични данни, от нейно име, включително служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на Регламент 2016/679 и на други разпоредби на европейското и национално законодателство, свързани със защитата на лични данни;
c) съблюдава за спазването на Регламент 2016/679, на други разпоредби на европейското и национално законодателство и на вътрешните правила на Дружеството по отношение на защитата на личните данни, включително следи за възлагането на отговорности във връзка с обработването на лични данни, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване;
d) при поискване, предоставя консултации по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и съблюдава за извършването на оценката, съгласно чл. 35 от Регламент 2016/679;
e) сътрудничи с Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);
f) действа, като лице за контакт за КЗЛД по въпроси, свързани с обработването, включително при предварителната консултация по смисъла на чл. 36 от Регламент 2016/ 679, както и по целесъобразност, се консултира с КЗЛД по всякакви други въпроси.

При изпълнението на своите функции, ДЛЗД надлежно отчита рисковете, свързани с операциите по обработване, и се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработката.
VIII. Политика за защита на данните при подбор на персонал
Моля, преди да кандидатствате и изпратите своите документи, да се запознаете с настоящата политика на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) за защита на личните данни при подбор на персонал, включително как в качеството си на администратор на лични данни Дружеството събира и използва предоставените от Вас лични данни.

Като кандидатствате за работа и участвате в процеса по подбор, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате тази политика и желаете „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД да събира и обработва Ваши лични данни за оценка на Вашата кандидатура с цел сключване на трудов/граждански договор. Предоставените от Вас лични данни следва да отговарят на посочените от „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД изисквания за конкретната позиция и да не представляват специална категория лични данни.

Сигурност и конфиденциалност на личните данни. Цели на обработката.

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД обработва предоставените от Вас лични данни само за целите на търсене и подбор на персонал и в съответствие с настоящата политика и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство за осигуряване на защитата на личните Ви данни.

Целите на Дружеството при подбор на персонал са следните:

 • Събиране на неопределен брой кандидатури за определена длъжност в Дружеството и/или за предоставяне на определени услуги;
 • Съпоставяне на постъпилите кандидатури с определената длъжност в Дружеството и/или с изискванията за предоставяне на услугата ;
 • Съпоставяне на постъпилите кандидатури една спрямо друга;
 • Провеждане на събеседвания, интервюта, тестове и други подобни действия за оценка на кандидата.
 • Беседване с избраните кандидати.
 • Подписване на граждански или трудов договор.
 • Защита на законните интереси на администратора.

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни:

Когато кандидатствате за работа при нас, с документите, които ни изпращате, Вие ни разкривате Ваши лични данни, които ние ще обработваме във връзка с процеса по подбор.

Изрично молим в документите, които ни изпращате, да не се съдържат чувствителни лични данни, като разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната Ви ориентация.

В зависимост от позицията, за която кандидатствате и/или вида услуга, в различните етапи на подбора, е възможно:

 • Да участвате в едно или повече интервюта;
 • Да попълните тестове;
 • Да е необходимо да предоставите препоръки от предишни работодатели/възложители/контрагенти;
 • Да предоставите информация за здравословно състояние или съдебно минало.

Всички лични данни, разкрити по време на интервютата, ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата политика, българското и европейско законодателство.

Резултатите от положените тестове са конфиденциални и ще се използват само за съпоставка с изискванията за съответната позиция/услуга.

Препоръки от предишни работодатели/възложители/контрагенти ще се търсят само след Ваше предварително съгласие.

Срок на съхранение на личните данни:

Когато процесът по подбор завърши със сключване на трудов/граждански договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще влязат в личното Ви трудово досие/регистър на гражданското правоотношение, съхранявано от „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД.

В случай че не се стигне до предлагане и сключване на договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще се съхраняват за период от шест месеца от датата на приключване на посочените процедури, с цел осъществяване на контакт и включването Ви сред кандидатите за сходна позиция/услуга в Дружеството, ако такава бъде обявена в посочения шестмесечен срок. След изтичането на този срок, личните Ви данни и съответните документи ще бъдат заличавани и унищожавани, с изключение на случаите, в които изрично сте предоставили писмено съгласие за съхранение на личните Ви данни за по-дълъг период от време или сте дали изрично съгласие да бъдат обработвани за позиции, различни от обявената. В случай че желаете да съхраняваме данните за срок по-дълъг от нормативно определения и за позиции различни от тази, за която сте кандидатствали, то моля посочете това обстоятелство изрично при подаване на кандидатурата си.

Предоставяне на Вашите лични данни на трета страна:

За някои от позициите/услуги, Вашите лични данни може да бъдат споделени/предоставени на доставчици на услуги в процеса на подбор (тестове, външни агенции за подбор). Съгласно нормативните изискванията „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД е сключило с тези доставчици договори за обмен и защита на личните данни.

Ваши лични данни като участници в процедури по подбор в Дружеството не се разкриват или предоставят на лица от страни извън територията на ЕС и ЕИП.

Вашите права:

 • Да оттеглите даденото от Вас по време на подбора съгласие;
 • Право на информация;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на достъп до обработваните за Вас лични данни;
 • Право на възражение, вкл. при автоматизирано вземане на индивидуални решения.
 • Право на коригиране и изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването.

За да реализирате тези свои права трябва да се свържете с нас чрез ДЛЗД Христо Шаламанов, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Благодарим Ви, че избрахте да кандидатствате за работа във „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД.