В ежедневната си работа се ръководим от Етичен кодекс, хармонизиран с Етичния кодекс на ACA International, който се основава на корпоративните ни ценности и е водещ наръчник за начина по който се отнасяме с нашите партньори, клиенти с просрочени задължения и колеги.

Нашата роля е да бъдем консултанти на своите клиенти, като заедно намираме най-добрите финансови решения, съобразени с тяхната ситуация и кратки срокове за погасяване на задълженията. Услугите ни са важни за това, че поддържаме клиентите си информирани в детайли за тяхното положение и сме на разположение да предложим гъвкави и работещи решения.

Ние съдействаме на хората в затруднено финансово положение да погасят в срок своите задължения, като по този начин им помагаме да спестят излишни и непредвидени разходи в бъдеще. Работим в две направления, като преговаряме както от името на наши партньори, така и за изкупени от нашата компания вземания. И в двата варианта ние предоставяме различни алтернативи за погасяване на задълженията и насърчаваме клиентите си да се възползват от гъвкавите възможности, които предоставяме.
  • Бързо и ефективно
  • Високи резултати
  • Прозрачност и коректност

Поверителност

Фронтекс Интернешънъл е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Ние уважаваме неприкосновеността на личността и полагаме усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица в съответствие със законодателството.

С цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, компанията използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството.